Sitemap for www.aktivekvinderbramming.dk Aktive Kvinder Bramming
Aktive Kvinder Bramming

Vores vedtægter

 

Vedtægter for Aktive Kvinder - Bramming

 

1. Navn og hjemsted

Lokalforeningens navn er Aktive Kvinder, Bramming

 

2. Formål:

Foreningens formål er primært almennyttig virksomhed i form af oplysende,

kulturelle og debatskabende arrangementer, kan udføre frivilligt socialt arbejde

i lokalsamfundet inden for folkeoplysningens rammer.

 

3. Medlemskab af forening:

Som medlem kan optages enhver med interesse for foreningen.

3.1. Indmeldelse sker til et medlem af bestyrelsen, og er gældende for et kalenderår.

3.2 Udmeldelse skal ske ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen inden 1. december

 

4. Generalforsamling:

4.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2. Bestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til ordinær generalforsamling, der skal

afholdes inden 15. marts.

 

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

4. Godkendelse af revideret årsregnskab

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, halvdelen på valg hvert år

8. Valg af 2 suppleanter, hver for 1 år

9. Valg af 1 revisor for et år

10. Valg af 1 revisorsuppleant

11. Eventuelt

4.3. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest

8 dage før generalforsamlingen.

4.4. Vedtagelse af forslag kræver almindeligt stemmeflertal.

 

5. Ekstraordinær generalforsamling

5.1 Ekstraordinær Generalforsamling kan indkaldes, når et flertal i bestyrelsen eller ¼

af medlemmerne kræver det. Indkaldelsen skal ske med 14 dages varsel.

 

6. Bestyrelse:

6.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer.

6.2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. Personvalg foregår skriftligt og afgøres

almindeligt stemmeflertal

Formanden vælges på generalforsamlingen eller af den valgte bestyrelse. Bestyrelsen

konstituerer sig inden 14 dage med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når

mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens

eller, ved dennes fravær, næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan vælge at lede

foreningen kollektivt.

6.3. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi.

 

7. Tegningsregel:

Foreningen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem eller af næstformand og et

bestyrelsesmedlem.

 

8. Kontingentbetaling:

8.1. Medlemmernes kontingent til foreningen fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

 

9. Regnskabsår og valg af revisor:

9.1. Regnskabsåret er kalenderåret og foreningens regnskab revideres af 1

generalforsamlingsvalgt revisor senest 14 dage før generalforsamlingen.

10. Opløsning af foreningen

 

10.1 Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis forslaget om opløsning får mere end 2/3

af stemmerne på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Generalforsamlingerne skal

afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Kun ja- og nej- stemmer regnes med i

opgørelsen.

10.2. På den sidste ekstraordinære generalforsamling træffer generalforsamlingen beslutning om

anvendelse af tiloversblevne midler. Midlerne skal anvendes til humanitært formål.

 

11. Aktive Kvinder –Bramming er en upolitisk forening.

 

Disse vedtægter er vedtaget på og træder i kraft efter den ordinære generalforsamling

Bramming d. 24. februar 2010 .

VELKOMMEN
Foreningens historie
BESTYRELSEN 2016/2017
NYT FRA BESTYRELSEN
PROGRAM 2017/2018
PROGRAM 2016/2017
PROGRAM 2015/2016
PROGRAM 2014/2015
PROGRAM 2013/2014
PROGRAM 2012/2013
Afholdte arrangementer 2012/13
Netværksgrupper 2016/2017
NYT MEDLEM/orientering
Årets AKTIVE KVINDER 2007-2012